Tělesná výchova a její studium

Akční výzkum a škola

– AV lze realizovat ve spolupráci s VŠ učiteli – jako poradci, přinášejí teorii X učitelé ve školách vnášejí poznatky z praxe– profesionální růst učitelů je podporován kolegiální spoluprací– dlouhodobý proces– v ČR spíše...

Pro PR ve škole jsou něpříznivá tato zjišťění

– uč. vyhovují vzdělávací akce mimo školu– uč. se zajímají o vzděl. akce zaměřené na předmět, kt. vyučují, na didaktiku, zvládání jednotlivců a třídy, méně se zajímají o širší manažerské otázky rozvoje školy– spolupracují...

Akční výzkum

a) pro-aktivní:akce předchází sběru a analýze dat, učitelé nejprve vyvíjejí aktivity a posléze studují efekty-výsledky těchto aktivit– tento výzkum zahrnuje následující kroky: 1. pokusit se o nové přístupy přinášející lepší výsledky;2. zahrnout naději do...

Kompetence učitele

Zdroj: Chris Kyriacou – kniha o řízení vyučování nebo tak nějak)– učitel by měl na konci své odborné přípravy mít určité kompetence, ideální by bylo tyto kompetenci propojit s kompetencemi, které si vytvořil zkušený...

MOTIVACE PRACOVNÍKŮ- UČITELŮ

– pracovní spokojenost jako nástroj motivace je podmíněna:– kariérou, postupem– charakterem práce– mírou samostatnosti– stylem vedení– sociálními vztahy– vazbou k jiným úsekům organizace– fyzikálními podmínkami– charakteristika práce (druh úkolu, jeho význam, dovednosti, samostatnost, zpětná...

VÝSTUP PRACOVNÍKŮ

při ztrátě zaměstnání dojde k:· ztráta peněz, činnosti, rozmanitosti žití,· narušení struktury času· omezení sociálního kontaktu· někdy až ke ztrátě osobní identity – důsledky ztráty zaměstnání- stres, změny v chování, emoce,… ->reakce: buď typ...

Specifika učitelsví jako profese

Freud – nemožné povolání (dosáhnout úspěchu)– učitelství patří mezi pomáhající profese, vedle např. sociálních pracovníků nebo zdravotnictví– izolace – uč. je pořád izolován (ve třídě, v kabinetu, je na všechno tak trochu sám)– konfliktní...

ŠKOLSKÝ MANAGEMENT

Management je v nejobecnějším slova smyslu umožňování toho, aby se věci uskutečnily.Jestliže je základní aktivitou škol učení a vyučování, pak základní činností manažera ve škole je umožňovat ostatním učitelům pracovat co možná nejefektivněji na...

ŠKOLA JAKO ORGANIZACE

Organizační struktura:– je daná psanými i nepsanými pravidly, které se v rámci organizace-školy-uplatňují– jsou to např. zvyky, tradice, řízení, vztahy (jak spolu lidé jednají, co je postihováno a odměňováno, jací lidé jsou úspěšní, oblečení...