Tělesná výchova a její studium

SYSTÉM KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ

V souladu s novými principy kurikulární politiky, zformulovanými v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize) a zakotvenými v Zákoně o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, se do vzdělávací...

KURIKULUM

tradiční dokumenty postihovaly pouze některé aspekty →„nový“ termín kurikulum:„zahrnuje komplex problémů vztahujících se k řešení otázek proč, koho, v čem, jak, kdy, za jakých podmínek a s jakými očekávanými efekty vzdělávat“ → komplexně řeší...

ŠKOLNÍ DOKUMENTACE

Základní školy– jednací protokol– vnitřní řád školy– rozvrh hodin– třídní knihy a výkazy včetně katalogových listů:třídní výkaz pro 1. stupeň ZŠtřídní výkaz pro 2. stupeň ZŠ– výkaz a třídní kniha zdravotní tělesné výchovy– dokumentace...

Zásady vzdělávání:

a) rovný přístup ke vzdělávání,b) zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce,c) vzájemná úcta, respekt, názorová snášenlivost, solidarita a důstojnost všech účastníků vzdělávání,d) bezplatné základní a střední vzdělávání ve veřejných školách,e) svobodného šíření poznatků,f) zdokonalování procesu vzdělávání...

Náhrada škody

Za předchází škodě zajištěním prac.podmínek prevencí a kontrolou Odpovědnost za škodua) obecná – při plnění prac. Úkolů- pokud poruší právní povinnosti(právně nepl.PS)- Za neodpovídá za škodu na dopr.prostředku Zcb) Při prac.úrazech a nemocech z...

Mzda

– nebo plat náleží Zc za vykonanou práci dle zvláštního právního předpisu- nesmí být nižší než minimální mzda – od 1.1.2005 – 7.185,-KčSplatnost mzdy- po vykonání práce nejpozději v kalend.měsíci následujícím po vykonání práce-...

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

– podle zákoníku práce: 1) Povinnosti Za a) zajistit bezpečnost a ochranu Zc s ohledem na rizikab) zajisti bezpečnost a ochranu všech osob na pracovištic) za bezpečnost jsou odpovědni vedoucí Zc pokud je to...

Pracovní podmínky žen

1) Zákaz prací pro ženy – a) v podzemí,při těžbě nerostů, ražbě tunelů a štol- vyjímka – pokud se jedná o řídící práce, soc. a zdrav.služby, praxi při studiu a kontrolní činnostc) práce fyzicky...

Pracovní podmínky žen

1) Zákaz prací pro ženy – a) v podzemí,při těžbě nerostů, ražbě tunelů a štol- vyjímka – pokud se jedná o řídící práce, soc. a zdrav.služby, praxi při studiu a kontrolní činnostc) práce fyzicky...

Práce přesčas a noční práce

Přesčas = práce konaná Zc na příkaz Za nebo s jeho souhlasem na stanovenou prac.dobu v týdnu- vyplývá z předem stanoveného rozvrhu prac.směn- je práce konaná nad rámec prac.doby- není jím,pokud Zc nadpracovává směnu-...