Tělesná výchova a její studium

PŘIJÍMÁNÍ PRACOVNÍKŮ

Možné kritérium pro přijímání nového pracovníka je podle toho, zda má takové vlastnosti, dovednosti a odborné předpoklady, kterými obohatí produktivitu týmu, a může nabídnout takové kvality, které v týmu ještě chybějí.POSTUP VÝBĚRU NOVÝCH UČITELŮNež...

VZTAH ŠKOLY A RODINY (A VEŘEJNOSTI)

vztah školy a rodiny (a veřejnosti)velká vzájemná očekávání:– ze strany školy (pomoc, podpora, důraz na výchovu, …)– ze strany rodičů (služba, pomoc, dořešení výchovy, …) Nové rysy v pedagogické interakci školy a rodiny:– prohlubuje...

Hlavní úkol školy

přesvědčit děti a jejich rodiče, že učiteli a škole záleží na každém dítětitrendy:– posílení individuálních forem spolupráce– mimořádně náročná role třídního učitele– rozšíření o školního psychologa, etopeda, poradce pro volbu povolání, …– vytváření formálních...

Řízení v rodinné výchově

Silné: dítěti je poroučeno, je trestáno, „musí poslechnout“, dítě je bázlivé, zakřiknuté, má odpor vůči autoritě rodičů i vůči jiným autoritám. Dítě je nuceno k max. výkonu. Tento přístup udržuje dítě v nesamostatnosti a...

Styly výchovných interakcí

Styly rodinné socializace vybrané učiteli, kteří hledali souvislosti mezi typem výchovy a problémy dětí ve školea) nejednotný přístup – dětská role je utvářena dvojím očekáváním, dítěti je znemožněno utváření stabilní „já“b) prokladmativní přístup –...

Škola

školní třída – typická formální skupina, vedle rodiny nejvýznamnější soc. prostředí, je modelem společenského života, je přechodem z rodiny do soc. prostředí, kde platí určitá pravidla a normy. škola (stát) – rodina (rodiče) –...

Úkoly rodiny

– mravní výchova (kázeň, úcta, skromnost, vůle, sebeovládání)– rozumová výchova (rozvoj intelektu, motivace k učení…)– utváření sociálních vztahů (postoje k ot. ekonom, politic., ekolog., fil.)– pracovní výchova– vztah dítěte ke kráse a umění (kultura,...

Diagnostické a terapeutické metody ve SP

Metody: primární – předcházení vzniku sekundární – zabránit nepříznivým vlivům vzniku postižení terciální – následná péče – resort zdravotnictví, školství, soc. Terapeutické (nápravné) metody: reedukace – příčiny poruchy (snaha o napravení, zlepšení), speciální postupy...

Druhy terapie

Canisterapie – způsob terapie, využívající pozitivní působení psa na zdraví člověka (psychoterapeutická metoda), kontakt postiženého a psa (např. hlazení), pro veškeré typy postižení Hypoterapie – (hyporehabilitace) zp. terapie, kdy k léčbě pomáhají rehabilitační jízdy...